Regulamin pośrednictwa sprzedaży - Jops.pl

1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

§ 1 DEFINICJE

Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy pośrednictwie Pośrednika.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dostawca / Sprzedawca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży, Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej, zawieranej z Klientem obowiązany do dostarczenia Towaru wraz z rachunkiem; podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i posiada siedzibę w kraju trzecim (Chiny).

Dostawca:

Nazwa dostawcy:Yiwu Hodeang E-Commerce Co., Ltd.
Adres dostawcy: A3-301, Xingfuli E-Commerce Park, Jinhua, Zhejiang, China

Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym sprowadza się  do zbierania Zamówień  i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę  Towaru do Klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną  zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną  zdolność  do czynności prawnych, występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty internetowej zobowiązuje Pośrednika do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380   z późn. zm.).
Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się  do danego Towaru, zarządzana przez Pośrednika za pośrednictwem sklepu jops.pl, mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.
Państwo trzecie – państwo spoza terytorium Unii Europejskiej („terytorium państwa trzeciego” w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o VAT).
Pośrednik – SEOPRO Marcin Szynkowski, z siedzibą w: 64-920 Piła, ul. Książęca 32/3, NIP: 7642369288 . Jeśli chcesz odstąpić od umowy SKONTAKTUJ SIĘ z nami, podaj nr zamówienia, wówczas podamy adres do zwrotów. Prosimy nie odsyłać towaru na adres w firmy. Przesyłka nie zostanie przyjęta.
Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się  wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 13.Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień  celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324 str. 23).
Towar – stanowiące własność Dostawcy rzeczy ruchome prezentowane w Ofercie internetowej.
Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, 
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym.
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). 19.Ustawa o  świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika Dostawcy, zawierające   w szczególności informację  w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

§ 2 POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1. Przed przystąpieniem do udziału w ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w ofercie internetowej oznacza:

  • akceptację postanowień Regulaminu oraz
  • wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

2. Zaznacza się, że mechanicznie NIEMOŻLIWE jest dokonanie zakupów na platformie pośredniczącej jops.pl bez potwierdzenia informacji o przeczytaniu i akceptacji regulaminu.

3. W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).

4. W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.

5. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.

6. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

7. Prowadzący ofertę/Użytkownik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Prowadzący ofertę/Użytkownik / Pośrednik oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie imieniem Klienta Ceny.

8. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.

9. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej, z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części.

11. W przypadku kiedy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od całości lub części umowy, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

12. Zdjęcia umieszczone na danej ofercie internetowej mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od stanu otrzymanego Towaru (wynika to z odmiennej kalibracji ekranu u różnych Kupujących).

13. Wszelkie prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru przysługują wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił Prowadzącemu ofertę/Użytkownikowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem wzmiankowanych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.

§ 3 DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA

1. Realizacja usługi Pośrednika w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w sklepie Zamówienia. Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

2. Złożenie Zamówienia  jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Do danych tych zaliczają  się w szczególności: imię  i nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, województwo, numer telefonu komórkowego, adres e‐mail, ewentualnie inne niezbędne do prawidłowego doręczenia przesyłki dane. Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji w sklepie. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Pośrednika treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami Pośrednika

4. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.

5. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.

2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z Ceną w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia zapłaty Ceny przez Klienta, a Dostawca zobowiązuje się wysłać  Towar w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Ceny od Pośrednika. Doręczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić  w terminie między 15, a 45 dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę, ale nie później niż w terminie 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni roboczych. 3. Po upływie 60 dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę  uznaje się, że paczka z Towarem zaginęła. W takim wypadku Dostawca zwraca Klientowi Cenę  albo wysyła ponownie nowy Towar. 

3. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić  stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić  protokół  szkody, który wraz z ewentualną  reklamacją  powinien zostać niezwłocznie przesłany do Pośrednika.

4. Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.

5.  Pośrednik informuje, że zamówienia złożone w okresie 01.12.2023 - 31.12.2024 mogą mieć wydłużony czas dostawy, maksymalnie do 90 dni liczonych od dnia wysłania zamówienia.

6.  Paczki wysyłane są spoza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę. Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.

7. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 100 dni od daty wysłania paczki. 

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta.

2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych Ofertach internetowych podawane są w walucie polskiej 

3. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.

4. Paczki wysyłane są spoza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę. Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.

5. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności: system płatności Przelewy24 lub PayPal 

5. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia) oraz umożliwia uzyskanie zwrotu prowizji od serwisu internetowego allegro.pl, jeśli umowa zawarta została za jego pośrednictwem.

§ 6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Pośrednik informuje w imieniu Dostawcy,  że każdemu Klientowi będącemu konsumentem   w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru). Klient zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres podany przez Pośrednika po złożeniu oświadczenia o zwrocie na adres e-mail.

2. Klient musi złożyć Dostawcy – za pośrednictwem Pośrednika – oświadczenie   o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane wraz ze zwracanym towarem oraz dodatkowo mailowo na adres: sklep@undershop.pl wraz z numerem zamówienia.

3. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych zwroty lub wymiana przedmiotów z kategorii "Stroje kąpielowe", "Bielizna", "Uroda & Zdrowie", ”Biżuteria” możliwe są wyłącznie dla przedmiotów oryginalnie zapakowanych w zapieczętowaną paczkę pocztową.

§ 7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW 

1. Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@undershop.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika. W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji konsumenta.

§ 8 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się  usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę  wystąpienia nieprawidłowości.

4. Pośrednik zobowiązuje się  do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”, dostępny w zakładce „Centrum Pomocy” na Stronie Internetowej, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu. 

§ 10 PRAWA WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć, i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem

2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.

3. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Wykorzystywanie danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego pisemnej zgody

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny wyłącznie w języku polskim i jest również dostępny na stronie internetowej w sekcji Centrum Pomocy w zakładce Regulamin.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.

3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Pośrednik będzie wysyłał Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego. 

8. Pośrednik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej.

9. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają na sposób jego realizacji.